Правила прийому

Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище будівництва»


I. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училища будівництва» (далі – ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва»)  на 2021 рік розроблені відповідно до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за №823/23355 із змінами, внесеними згідно з Наказом  Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1550.
1.2. До ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.
 Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва».
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом громадян до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» здійснюється для здобуття професій за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
кваліфікований робітник.
1.5. Прийом та зарахування громадян на первинну професійну підготовку до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» здійснюється за рахунок коштів бюджету згідно з чинним законодавством на умовах та в межах регіонального та державного замовлення.
1.6. Прийом громадян понад регіональне/державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
II. Приймальна комісія
2.1.   Прийом до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва». Наказом по училищу визначається та затверджується персональний склад комісії.
Порядок роботи приймальної комісії: з 800 до 1600 щодня, крім суботи та неділі, святкових і неробочих днів.
2.3. Приймальна комісія:
-  організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
-  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
  - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.4.  Правила прийому до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, офіційний сайт,  та інформаційні стенди.
2.5.   ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» у 2021 році здійснює прийом учнів за наступними професіями:
п/п
Назва професії
Вимоги до освітнього рівня вступників
Ліцензійний обсяг прийому
Термін
навчання
Освітньо-кваліфі-каційні рівні
Форма навчан-ня
Прийом за віком
Стать
Всього
в тому числі за регіо-нальним замов-ленням
за контрак-том
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
муляр
штукатур
повна загальна
середня
освіта
30
30
1,5 року
(ІІ ступінь)
5 розряд
4 розряд
денна
16-28 роки
чол.
жін.
2
штукатур
лицювальник-плиточник
маляр
базова загальна середня освіта
60
25
35
3 роки
(ІІ ступінь)
4 розряд
3 розряд
3 розряд
денна
15-28 роки
чол.
жін.
3,5 року
(ІІ,ІІІ ступінь
5 розряд
4 розряд
3 розряд
16-28 роки
3
штукатур
монтажник систем утеплення будівель
повна загальна середня освіта
60
25
35
1,5 року
(ІІ ступінь)
4 розряд
4 розряд
денна
16-28 роки
чол.
жін.
2 роки
(ІІ,ІІІ ступінь
4 розряд
5 розряд
16-28 роки
4
кухар
кондитер
базова загальна середня освіта
60
60
-
3 роки
(ІІ ступінь)
4 розряд
3 розряд
денна
15-28 роки
чол.
жін.
4 роки
(ІІ,ІІІ ступінь)
5 розряд
4 розряд
16-28 роки
повна загальна середня освіта
30
30
-
1,3 року
(ІІ ступінь)
3 розряд
3 розряд
денна
16-28 роки
чол.
жін.
2 роки
(ІІ,ІІІ ступінь)
4 розряд
3 розряд
16-28 роки
5
офіціант
бармен
повна загальна
середня
освіта
60
-
60
10 міс.
(ІІ ступінь)
3 розряд
4 розряд
денна
16-28 роки
чол.
жін.
6
столяр будівельний
тесляр 
паркетник
базова загальна середня освіта
60
-
60
3 роки       (ІІ ступінь)
3 розряд
3розряд
3 розряд
денна
15-28 роки
чол.
Рішення про зарахування на відповідну форму здобуття професійної освіти вступників, які мають однаковий конкурсний бал приймається приймальною комісією за результатами співбесіди з вступниками.
У разі оскарження рішення приймальної комісії вступник у триденний строк після оголошення списку осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання,  подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
Місця для проживання у гуртожитку надаються всім бажаючим, але першочергово для таких пільгових категорій:
- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком з 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №266;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надали таке право;
- переселенці та вимушено переміщені особи
 Обов'язковим для вступника є проходження медичного огляду на професійну придатність у закріпленому закладі охорони здоров’я. Вступники, які будуть навчатися з професій «Кухар, кондитер» та «Кухар, офіціант», разом із довідкою оформлюють особову медичну книжку. Медичний огляд вступник повинен пройти протягом  5 днів після подачі документів до приймальної комісії.
2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.
ІІІ. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:
-  документ про освіту;
- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі освіти другого атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти у ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва»;
-  медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
- копії документів, що дають право на пільги до вступу в ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» (за наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
ІV. Умови прийому
4.1. Прийом до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
за рейтинговим списком вступників;
за результатами співбесіди;
за результатами середнього балу відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3. Здобувачі освіти ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва», які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.
4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» третього атестаційного рівня за відповідними професіями;
особи, які вступають до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» за обраною формою здобуття освіти.
5.4.   У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» здійснюється наказом директора цього закладу.
      5.6.   Прийом та зарахування до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» на навчання за рахунок державного або місцевого бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів
VII. Прикінцеві положення
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
      6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Останнi новини

Iнформація