Правила прийому

Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище будівництва»

I. Загальна частина
 
1.1. Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училища будівництва» (далі – ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва»)  на 2020 рік розроблені         відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за №823/23355 із змінами.
1.2. До ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва»  приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва», який має ліцензію на первинну професійну підготовку іноземців, які прибули в Україну на навчання. 
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом громадян до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, бюджету Московського району м. Харкова  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва».
 1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
II. Приймальна комісія
2.1. Прийом до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва». Наказом по училищу визначається та затверджується персональний склад комісії.
Порядок роботи приймальної комісії: з 800 до 1600 щодня, крім суботи та неділі, святкових і неробочих днів.
2.3. Приймальна комісія:
 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом вступників на навчання.
2.4. Правила прийому до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, офіційний сайт та інформаційні стенди.
2.5. ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» у 2020 році здійснює прийом учнів за наступними професіями:
п/п
Назва професії
Вимоги до освітнього рівня вступників
Ліцензійний обсяг прийому
Термін
навчання
Освітньо-кваліфі-каційні рівні
Форма навчан-ня
Прийом за віком
Стать
Всього
в тому числі за регіо-нальним замов-ленням
за контрак-том
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
муляр
штукатур
повна загальна
середня
освіта
30
30
1,5 року
(ІІ ступінь)
5 розряд
4 розряд
денна
16-28 роки
чол.
жін.
2
штукатур
лицювальник-плиточник
маляр
базова загальна середня освіта
60
25
35
3 роки
(ІІ ступінь)
4 розряд
3 розряд
3 розряд
денна
15-28 роки
чол.
жін.
3,5 року
(ІІ,ІІІ ступінь
5 розряд
4 розряд
3 розряд
16-28 роки
3
штукатур
монтажник систем утеплення будівель
повна загальна середня освіта
60
25
35
1,5 року
(ІІ ступінь)
4 розряд
4 розряд
денна
16-28 роки
чол.
жін.
2 роки
(ІІ,ІІІ ступінь
4 розряд
5 розряд
16-28 роки
4
кухар
кондитер
базова загальна середня освіта
60
60
-
3 роки
(ІІ ступінь)
4 розряд
3 розряд
денна
15-28 роки
чол.
жін.
4 роки
(ІІ,ІІІ ступінь)
5 розряд
4 розряд
16-28 роки
повна загальна середня освіта
30
30
-
1,3 року
(ІІ ступінь)
3 розряд
3 розряд
денна
16-28 роки
чол.
жін.
2 роки
(ІІ,ІІІ ступінь)
4 розряд
3 розряд
16-28 роки
5
офіціант
бармен
повна загальна
середня
освіта
60
-
60
10 міс.
(ІІ ступінь)
3 розряд
4 розряд
денна
16-28 роки
чол.
жін.
6
столяр будівельний
тесляр 
паркетник
базова загальна середня освіта
60
-
60
3 роки       (ІІ ступінь)
3 розряд
3розряд
3 розряд
денна
15-28 роки
чол.

2.7. Обов'язковим для вступника є проходження медичного огляду на професійну придатність. Вступники, які будуть навчатися з професій «Кухар, кондитер» та «Офіціант, бармен», разом із довідкою оформлюють особову медичну книжку. Медичний огляд вступник повинен пройти протягом  5 днів після подачі документів до приймальної комісії.
Рішення про зарахування на відповідну форму здобуття професійної освіти вступників, які мають однаковий конкурсний бал приймається приймальною комісією за результатами співбесіди з вступниками.
У разі оскарження рішення приймальної комісії вступник у триденний строк після оголошення списку осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання,  подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
Місця для проживання у гуртожитку надаються всім бажаючим, але першочергово для таких пільгових категорій:
- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком з 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №266;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надали таке право;
- переселенці та вимушено переміщені особи
2.8.Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.
ІІІ. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто:
- заяву про вступ до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва», указуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання;
 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання в навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва») (оригінал або його завірену копію);
 • медичні довідки за формами: 086/о – лікарський консультативний висновок для абітурієнтів навчальних закладів всіх рівнів акредитації та 063/о - картка профілактичних щеплень;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • паспорт або свідоцтво про народження (для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року) (2 копії);
 • картку фізичної особи платника податків (2 копії);
 • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, за його відсутністю - довідка з місця проживання та про склад сім'ї;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу до навчального закладу (за наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
ІV. Умови прийому
4.1. Прийом до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» проводиться за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту, середнього балу атестата про повну загальну середню освіту.
4.2. Учні ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва», які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, переводяться на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору згідно з критеріями відбору учнів на третій ступінь професійно-технічної освіти ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва».
4.3. Учні інших ПТНЗ, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання згідно з критеріями відбору.
4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
4.5. Прийом слухачів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб на  перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
V. Зарахування
 
5.1. Зараховуються до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» першочергово в разі інших рівних умов:
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнаний таким, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів;
 • особи, які вступають до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» за цільовим направленням на навчання.
5.2. Не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» за обраною формою.
5.3. У разі оскарження рішення приймальної комісії вступник у триденний строк після оголошення списку осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання,  подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.4. Зарахування до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» здійснюється наказом по ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва». 
5.5. Зарахування до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками або особи, що їх заміняють) про навчання та подальше працевлаштування.
5.6. Зарахування до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» на навчання за рахунок видатків бюджету Московського району м. Харкова здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.
VII. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом       10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва». На звільнені місця проводиться зарахування інших осіб. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» проводить додатковий прийом. 
6.2. Особам, які не зараховані до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 
6.3  Контроль за дотриманням правил прийому до ДПТНЗ «Харківське вище професійне училища будівництва» здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.