Правила прийому

Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище будівництва»

I. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училища будівництва» (далі – ДПТНЗ ХВПУБ)  на 2017 рік розроблені          відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за №823/23355 із змінами.

1.2. До ДПТНЗ ХВПУБ  приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється ДПТНЗ ХВПУБ, який має ліцензію на первинну професійну підготовку іноземців, які прибули в Україну на навчання. 

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у ДПТНЗ ХВПУБ відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДПТНЗ ХВПУБ здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у ДПТНЗ ХВПУБ.

 1.6.    Прийом громадян понад державне замовлення, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДПТНЗ ХВПУБ здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДПТНЗ ХВПУБ. Наказом по училищу визначається та затверджується персональний склад комісії.

Порядок роботи приймальної комісії: з 800 до 1600 щодня, крім суботи та неділі, святкових і неробочих днів.

2.3. Приймальна комісія:

-  проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-  приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ ХВПУБ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-  організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом вступників на навчання.

2.4. Правила прийому до ДПТНЗ ХВПУБ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, офіційний сайт та інформаційні стенди.

2.5. ДПТНЗ ХВПУБ у 2017 році здійснює прийом учнів за наступними професіями:

п/п

Назва
професії

Вимоги до
освітнього
рівня
вступників

Ліцензійний обсяг прийому

Термін

навчання

Освітньо-кваліфі-
каційні рівні

Форма навчан-
ня

Прийом за
віком

Стать

Всього

в тому числі
за держав-
ним замов-ленням

за контрак-
том

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

штукатур

лицювальник-плиточник

маляр

базова загальна середня освіта

60

25

35

3 роки

(ІІ ступінь)

4 розряд

3 розряд

3 розряд

денна

15-28 роки

чол.

жін.

3,5 року

(ІІ,ІІІ ступінь

5 розряд

4 розряд

3 розряд

16-28 роки

2

штукатур

монтажник систем
утеплення будівель

повна загальна середня освіта

60

25

35

1,5 року

(ІІ ступінь)

4 розряд

4 розряд

денна

16-28 роки

чол.

жін.

2 роки

(ІІ,ІІІ ступінь

4 розряд

5 розряд

16-28 роки

3

кухар

кондитер

базова загальна середня освіта

60

50

10

3 роки

(ІІ ступінь)

4 розряд

3 розряд

денна

15-28 роки

чол.

жін.

4 роки

(ІІ,ІІІ ступінь)

5 розряд

4 розряд

16-28 роки

повна загальна середня освіта

30

25

5

1,3 року

(ІІ ступінь)

3 розряд

3 розряд

денна

16-28 роки

чол.

жін.

2 роки

(ІІ,ІІІ ступінь)

4 розряд

3 розряд

16-28 роки

2.6. Учні, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти, отримують повну загальну середню освіту.

2.7. Обов'язковим для вступника є проходження медичного огляду на професійну придатність у Комунальному закладі охорони здоров'я «Харківська міська поліклініка  № 20». Вступники, які будуть навчатися з професій «Кухар, кондитер» та «Офіціант, бармен», разом із довідкою оформлюють особову медичну книжку. Медичний огляд вступник повинен пройти протягом  5 днів після подачі документів до приймальної комісії.

2.8. Прийом документів вступників починається з 1 червня 2017 року. Навчальний рік починається 1 вересня 2017 року відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто:

- заяву про вступ до ДПТНЗ ХВПУБ, указуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання;

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання в навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені ДПТНЗ ХВПУБ) (оригінал або його завірену копію);

-  медичні довідки за формами: 086/о – лікарський консультативний висновок для абітурієнтів навчальних закладів всіх рівнів акредитації та 063/о - картка профілактичних щеплень;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- свідоцтво про народження або паспортом (2 копії);

- картку фізичної особи платника податків (2копії);

- довідки з місця проживання та про склад сім'ї;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу до навчального закладу (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ДПТНЗ ХВПУБ проводиться за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту, середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Учні ДПТНЗ ХВПУБ, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, переводяться на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору згідно з критеріями відбору учнів на третій ступінь професійно-технічної освіти ДПТНЗ ХВПУБ.

4.3. Учні інших ПТНЗ, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання згідно з критеріями відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.5. Прийом слухачів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб на  перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до ДПТНЗ ХВПУБ першочергово в разі інших рівних умов:

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-  діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

-  діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнаний таким, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

-  випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-  випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-  учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів;

-  особи, які вступають до ДПТНЗ ХВПУБ за цільовим направленням на навчання.

5.2. Не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДПТНЗ ХВПУБ за обраною формою.

5.3. У разі оскарження рішення приймальної комісії вступник у триденний строк після оголошення списку осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання,  подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.4.  Зарахування до ДПТНЗ ХВПУБ здійснюється наказом по ДПТНЗ ХВПУБ. 

5.5.  Зарахування до ДПТНЗ ХВПУБ може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками або особи, що їх заміняють) про навчання та подальше працевлаштування.

5.6.  Зарахування до ДПТНЗ ХВПУБ на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у ДПТНЗ ХВПУБ.

VII. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДПТНЗ ХВПУБ. На звільнені місця проводиться зарахування інших осіб.  При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ДПТНЗ ХВПУБ проводить додатковий прийом. 

6.2. Особам, які не зараховані до ДПТНЗ ХВПУБ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3  Контроль за дотриманням правил прийому до ДПТНЗ ХВПУБ здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Ви можете завантажити форму заяви тут